آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو و چری نمایندگی 417Chery

گیربکس

پیش پرداخت

صفحه محصول

Tiggo 7

اتوماتیک

بزودی

Tiggo 5

اتوماتیک

IL : 98.000.000

IE : 102.000.000

Arizo 5 Luxary

دنده ای

بزودی

Arizo 5 Turbo

اتوماتیک

80.000.000


MVM

گیربکس

پیش پرداخت(90-120-180روزه)

صفحه محصول

315

Sport Excellent

دنده ای

41.000.000

X22

 Luxury

دنده ای و اتوماتیک

MT : 50.000.000

AT :56.000.000

X22

Excellent Sport

دنده ای و اتوماتیک

MT : 52.000.000

AT : 59.000.000

X33

Sport

اتوماتیک

67.000.000